ALGEMENE VOORWAARDEN

Verzekering

Alle hoogwerkers, vorkheftrucks, minigravers, aluminium rolsteigers, trappen en ladders zijn WAM en cascoverzekerd. De WAM premie is bij de huurprijs inbegrepen met een eigen risico van 1500 Euro per gebeurtenis,voor schade aan straatwerk en voor gekentekende voertuigen 2500 Euro per gebeurtenis. De casco verzekering is verplicht en Prolift brengt hiervoor 6% van het netto verhuurtarief in rekening, het eigen risico bij schade is 2500 Euro per gebeurtenis en 5000 Euro bij totaal verlies. Eventuele schade dient binnen 1 werkdag gemeld te worden.

Artikel 1

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties inzake huur en verhuur van enig goed van Prolift B.V.
 2. Onder goed wordt verstaan hijs -en hefwerktuigen en overige toebehoren en alle werkzaamheden en diensten verband houdende met de levering van enig goed.

Artikel 2

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Prijsaanbiedingen zijn exclusief BTW. De verhuurder is gerechtigd om eventueel meerwerk separaat door te berekenen.
 2. Bindende huurovereenkomsten komen tot stand door schriftelijke bevestiging van de opdracht door de verhuurder of door ondertekening van de huurovereenkomst, of indien er daadwerkelijk uitvoering is gegeven aan de opdracht van de huurder.
 3. Elke huurovereenkomst geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever/huurder voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de huurovereenkomst. Het een en ander ter beoordeling van de verhuurder.
 4. Voor fouten en afwijkingen van prijs, afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten in prijscouranten en bij (vrijblijvende) offertes en/of orderbevestigingen is de verhuurder niet aansprakelijk.
 5. Opgegeven termijnen waarbinnen het goed moet worden geleverd zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet- of tijdige dan wel niet-behoorlijke levering van het goed dient de verhuurder schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 6. Prijsopgaven worden gedaan op basis van de op het moment van de (vrijblijvende) offerte en/of opdracht geldende prijzen.
 7. De overeengekomen huurprijs geldt voor een gebruik van maximaal 8 uur per dag of 40 uur per week. Als nadien, voor de uiteindelijke levering prijsverhogingen voordoen, dan behoudt verhuurder zich het recht voor dit prijsverschil aan de huurder door te berekenen.
 8. De huurder heeft ingeval van een dergelijke prijsverhoging het recht binnen een termijn van 8 dagen nadat hij kennis heeft genomen van de prijsverhoging, de huurovereenkomst te ontbinden.

Artikel 3

 1. De huurder dient het goed, na verloop van de huurtermijn en met inachtneming van de openingstijden van de verhuurder, te retourneren daar waar het goed is gehuurd en/of in ontvangst is genomen.
 2. Tenzij anders is overeengekomen is de huurder, indien hij de huurovereenkomst wenst te beëindigen en voor zover partijen zijn overeengekomen dat de verhuurder het goed op het door huurder opgegeven adres zal afleveren c.q. bezorgen, verplicht de verhuurder hiervan vooraf, met inachtneming van een termijn van 24-uur waarin ten minste een volledige werkdag, schriftelijk in kennis te stellen teneinde de verhuurder in de gelegenheid te stellen het goed op te halen.
 3. Ingeval van tekortkoming in de nakoming van het gestelde in lid 1 en 2 van artikel 3 blijft de huurovereenkomst van kracht tot de dag van de werkelijke ontvangst van het goed door verhuurder ongeacht het verdere recht van de verhuurder op schadevergoeding en/of het 1(laten) terughalen van het goed.
 4. Het is de huurder verboden:
  a. de goederen door niet gekwalificeerd personeel te laten bedienen;
  b. reparatiehandelingen aan het goed uit te voeren dan wel uit te laten voeren;
  c. het goed geheel of gedeeltelijk te demonteren;
  d. het goed in gebruik te nemen indien er een defect wordt geconstateerd.
 5. De huurperiode vangt aan op het moment van aflevering van het goed door verhuurder op het door de huurder opgegeven afleveradres, na het verlaten van de goederen uit het filiaal van de verhuurder. De huurder dient ervoor te zorg dragen dat hijzelf c.q. een daartoe bevoegde persoon, voorzien van geldige legitimatie aanwezig is op de dag van aflevering op het opgegeven afleveradres. Blijft de huurder in gebreke dan behoudt de verhuurder zich het recht voor de goederen niet af te leveren alsmede de daarmee gemoeide kosten, waaronder huurderving en transportkosten, bij huurder in rekening te brengen.
 6. Huurder dient ervoor in te staan dat aflevering van het goed ongehinderd kan plaatsvinden dan wel een geregelde doorgang kan vinden. Eventuele kosten waaronder kosten van vertraging in de opbouw, montage of plaatsing voortvloeiende uit niet-tijdige dan wel niet-behoorlijke nakoming van deze bepaling komen voor rekening en risico van de huurder.
 7. Ingeval van beëindiging van de huurovereenkomst conform het bepaalde in artikel 3 lid 2 dient het goed op het door huurder opgegeven adres waar het goed kan worden opgehaald vanaf 07.00 uur gereed te staan voor vervoer (verrijdbaar) op de begane grond in een locatie die goed kan bereikbaar is vanaf een voor doorgaande verkeer openstaande openbare weg. De huurder c.q. een daartoe door de huurder gevolmachtigde, dient voorzien van een geldige legitimatie op het hierboven genoemde tijdstip aanwezig te zijn. In geval van niet of niet- tijdige dan wel niet-behoorlijke nakoming van deze verplichting zijn de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de huurder.
 8. Huurder heeft het recht om het goed voorafgaande aan dan wel bij of tijdens de feitelijk levering te controleren en/of zelf te onderzoeken of te laten onderzoeken. Indien de huurder een dergelijke handeling achterwege laat of na het uitvoeren van de controle c.q. het onderzoek het goed zonder op- en.of aanmerkingen over de staat van het goed in ontvangst neemt, wordt het goed geacht in overeenstemming met de overeenkomst derhalve in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn geleverd.

Artikel 4

 1. Vanaf het moment dat het goed door de huurder in ontvangst is genomen en/of het filiaal van verhuurder heeft verlaten tot aan het moment dat verhuurder het goed heeft ontvangen, komt het goed geheel voor rekening en risico van de huurder. De huurder dient derhalve zelf een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van dergelijke risico’s dekt en onder meer kunnen bestaan uit schade als gevolg van vermissing, verlies, bezwaring en/of beschadiging van het goed. De verhuurder heeft voor deze schade-veroorzakende-omstandigheden geen verzekering afgesloten.
 2. Ter vermijding van de kans op schade en letsel voor zichzelf of voor derden en ter voorkoming van beschadiging van het goed of goederen van derden, dient de huurder het goed met zorgvuldigheid te gebruiken. Onder zorgvuldig wordt onder meer begrepen het handhaven van een voldoende oliepeil, gebruik van de juiste brandstof en het vermijden oneigenlijk gebruik.
 3. De huurder is tot aan het moment dat de huurovereenkomst is beëindigd aansprakelijk voor alle schade aan het goed voor zover deze schade niet is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van verhuurder onverminderd het recht van de verhuurder tot vordering van nakoming, opschorting en vergoeding van overige schade waaronder mede wordt verstaan gederfde huurpenningen.
 4. De huurder is voorts aansprakelijk voor alle door verhuurder gemaakte reparatie- en reiningskosten, indien het goed in slechte staat en/of beschadigd aan de verhuurder wordt geretourneerd; onverminderd het recht van de verhuurder tot vordering van nakoming, opschorting en schadevergoeding.
 5. Van een beschadiging van het goed en/of overige schade aan goederen van de huurder of derden tijdens gebruik van het goed door de huurder, dient de huurder, nadat hij hiervan kennis heeft kunnen nemen, de verhuurder onmiddellijk en bij aangetekend schrijven in kennis te stellen.
 6. De door de verhuurder gemaakte expertisekosten ter vaststelling van schade aan het gehuurde goed, reparatie- en reiningskosten en overige schade komen voor rekening van de huurder.
 7. Indien de schade, reparatie, en/of reinigingskosten niet meer bedragen dan euro. 1500 ,- geschiedt expertise door verhuurder.
 8. Indien de schade, reparatie, en/of reinigingskosten meer dan euro. 1500,- bedragen, zal de expertise op kosten van de huurder worden uitgevoerd door een door de verhuurder aangewezen schade-expert, tenzij de huurder binnen acht dagen na hiervan in kennis te zijn gesteld de verhuurder bij aangetekend schrijven bericht een eigen expertise te willen laten uitvoeren. Na ommekomst van de termijn van acht dagen volgt expertise en eventueel herstel, reparatie dan wel reiniging van het goed door verhuurder op kosten van huurder.
 9. De huurder dient zelf de ondergrond te beoordelen, of te informeren naar de staat, voorgaan deze met de machine te betreden, indien er alsnog schade aan het straatwerk ontstaat, is een eigen risico van 2500 euro per gebeurtenis van toepassing.

Artikel 5

 1. Van een vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het goed dient de huurder, nadat de huurder hiervan kennis heeft kunnen nemen, de verhuurder onmiddellijk en bij aangetekend schrijven in kennis te stellen.
 2. Bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het goed dient de nieuwwaarde van het goed volgens de op dat moment geldende prijslijst aan de verhuurder te worden vergoed. Onverminderd het verdere recht van de verhuurder tot vordering van nakoming, opschorting en schadevergoeding.
 3. Ingeval het bij lid 2 artikel 5 genoemde, is de huurder niettemin gehouden de huurtermijnen op grond van de huurovereenkomst verschuldigd te betalen gedurende een termijn van zes weken die aanvangt met ontvangst van kennisgeving als bepaald in lid 1 van artikel 5, maar tenminste gelijk aan de overeengekomen huurtermijn.
 4. Indien teruggave van het goed niet binnen de overeengekomen huurtermijn is geschied, dan wel het goed na ontvangst door verhuurder niet in goede staat van werking verkeert en/of uitwendige schade heeft opgelopen, zullen de daaruit voor verhuurder ontstane schade, kosten en interesten voor zover mogelijk op de waarborgsom worden verhaald, onverminderd het recht van de verhuurder tot vordering van nakoming, opschorting en schadevergoeding waaronder mede wordt verstaan vergoeding van kosten en interesten.

Artikel 6

 1. De verhuurder aanvaardt aansprakelijkheid voor door de huurder geleden schade die het gevolg is van een aan verhuurder toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar van de verhuurder om enige reden niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot een tienvoud van het factuurbedrag met een maximum van euro. 30.000,-.
 3. In afwijking van lid 1 en 2 aanvaardt de verhuurder geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een door de huurder, tijdens de huur van het goed, aan het goed uitgevoerde herstelling of verandering alsmede en schade ontstaan tijdens of als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst door huurder.
 4. Verhuurder is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van verhuurder .
 5. Huurder is aansprakelijk voor alle schade , inclusief bedrijfsschade en kosten, die verhuurder en/of ondernemingen werkzaam bij of voor verhuurder en derden tengevolge van zijn toerekenbare tekortkoming in de nakoming dan welonrechtmatig handelen mochten leiden.
 6. Voor zover het door de huurder niet of niet-tijdig dan wel niet-behoorlijk nakomen van de huurovereenkomst alsmede het handelen van huurder in strijd met zijn wettelijke verlichtingen ten gevolge zou hebben dat verhuurder jegens derden aansprakelijk wordt gestel, verplicht de huurder zich hierbij verhuurder voor alle gevolgen van deze aansprakelijkheid en schade in of buiten recht te vrijwaren.
 7. De huurder moet zijn aansprakelijkheid als in dit artikel omschreven, ter zake waarvan ieder beroep op overmacht is uitgesloten, voor zover dit redelijkerwijs van hem verlangd kan worden, voor een voldoende bedrag verzekeren.

Artikel 7

 1. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling binnen 15 dagen na factuurdatum te geschieden zonder verrekening. Verhuurder is gerechtigd om een kredietbeperkingstoeslag te berekenen en/of vooruitbetaling of andere waarborgen te verlangen. De betalingstermijn is een fatale termijn.
 2. Indien de huurder niet binnen de in lid 1 van artikel 7 genoemde termijn betaalt, treedt van rechtswege het verzuim in en is huurder aan verhuurder een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% van het factuurbedrag voor iedere maand dat de huurder met betaling in verzuim is. Voor berekening van de rente geldt een deel van de maand als een hele maand.
 3. Door de huurder gedane betalingen strekken, ongeacht de bestemming die de huurder er aangeeft, steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan.
 4. De klachten/reclames betreffende enige tekortkoming in de nakoming van de contractuele verplichting van de verhuurder worden uitsluitend in behandeling genomen indien deze binnen 10 dagen, nadat de huurder hiervan kennis heeft genomen of redelijkerwijs had kunnen nemen, bij aangetekend schrijven aan de verhuurder kenbaar te zijn gemaakt. Niet nakoming van deze termijn doet het klacht-/reclamerecht vervallen.

Artikel 8

 1. Indien de huurder een of meer van zijn contractuele verplichting niet of niet-tijdig dan wel niet-behoorlijk nakomt, indien de huurder zijn faillissement of (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, indien de huurder failliet wordt verklaard, indien huurder zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt, of indien op het vermogen van de huurder geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd, is de huurder in verzuim en heeft de verhuurder de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen zonder dat enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst vereist is, ongeacht zijn verder recht tot vordering van nakoming, opschorting en schadevergoeding.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van artikel 8, zijn de verhuurder en huurder gerechtigd om de huurovereenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, ongeacht een verder recht op schadevergoeding, indien de wederpartij na deugdelijke ingebrekestelling zijn verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt.
 3. Indien een partij gebruik maakt van het in lid 1 en 2 van artikel 8 bedoelde recht, wordt de wederpartij bij aangetekend schrijven in kennis gesteld van de gehele of gedeeltelijk ontbinding van de overeenkomst. “
 4. In gevallen in lid 1 en 2 van artikel 8 bepaald, is verhuurder ten allen tijde, zonder enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf, gerechtigd om het goed bij de huurder terug te halen. De huurder verplicht zich op voorhand de in dat verband door verhuurder gewenste medewerking te verlenen. Voorts is de verhuurder dan niet aansprakelijk voor enige schade welke hetzij door de huurder, hetzij door derden in verband met het terughalen van het goed wordt geleden. De kosten van het transport, reiskosten, kosten voor logies e.d die door de verhuurder bij uitoefening van de meergenoemde bevoegdheid tot terughalen worden gemaakt, komen voor rekening van de huurder .
 5. Onverminderd het vorenstaande is de huurder aan de verhuurder verschuldigd alle kosten welke verhuurder maakt tot inning van de aan verhuurder verschuldigde bedragen en tot verzekering van zijn rechten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten daaronder inbegrepen, onverminderd de bevoegdheid van verhuurder om daarenboven een vergoeding te vragen voor schade, kosten en interesten, welke door verhuurder voortvloeien uit niet of niet-tijdig dan wel niet-behoorlijke nakoming of ontbinding van de onderhavige overeenkomst.
 6. Onder deze gerechtelijke en buitengerechtelijk incassokosten worden tevens begrepen de incasso, bureau- en afwikkelingkosten van procureurs, deurwaarders en schade-experts. De buitengerechtelijke incassokosten worden door partijen geacht te zijn vastgesteld op 15% van het totaal verschuldigde bedrag, terwijl deze buitengerechtelijke incassokosten in alle gevallen tenminste euro. 375,- zullen bedragen.
 7. Huurder verklaart zich ermee bekend dat verhuurder Prolift B. V, gemachtigd heeft om namens verhuurder alle correspondentie betrekking hebbende op deze huurovereenkomst, te voeren en alle in dit verband passend lijkende incassomaatregelen te treffen.

Artikel 9

 1. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de verhuurder opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden zijn partijen bevoegd de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
 2. Indien verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is verhuurder gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gebonden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 3. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan een verhindering om te presteren door omstandigheden die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de huurovereenkomst en die niet aan de verhuurder zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere zijn begrepen: niet of niet-tijdige dan wel niet-behoorlijke levering aan de verhuurder door diens toeleveranciers, niet of niet-tijdige dan wel niet- behoorlijke levering door de verhuurder als gevolgd van milieurampen, oorlog, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel of personeelsschaarste, weersomstandigheden en/of sluiting van de landgrenzen.

Artikel 10

Steigerwerk

 1. De opdrachtgever draagt zorg voor de aanvraag van eventueel benodigde vergunningen en dient ons op tijd op de hoogte te stellen van de ter plaatse geldende verordeningen, eventuele precario rechten zijn voor kosten opdrachtgever.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door harde wind (vanaf 5 Beaufort).
 3. Na montage en demontage van steigerwerk door Prolift bv, dient deze door de opdrachtgever te worden gocontroleerd, eveneens gevel en dakwerk op eventuele schades ontstaan door opbouwen en afbreken.Eventuele schades en reparaties na oplevering zijn voor rekening opdrachtgever.
 4. Het verankeringspatroon van de steiger is na 4 delen, het 2 slag patroon, hierbij worden de delen om de andere slag aan de beide zijde d.m.v. verankeringspunten aan de gevel verankerd. De hieruit voortvloeiende kosten / schades zijn voor opdrachtgever.
 5. Wij verzoeken u er op toe te zien, dat het steigermateriaal bij afvoer, of retour brengen, schoon en onbeschadigd is, eventuele manco’s en of schoonmaak, reparatiekosten zullen aan u worden doorberekend.

Artikel 11

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing.